29-30 พ.ย. 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับห้องสมุด”

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 หน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับห้องสมุด” จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน วิทยากรโดย นายกฤษดา เรืองสถาน หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง โดยใช้ Artsteps แอปพลิเคชันบนเว็บเป็นเครื่องมือในการสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality : VR) และเพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับงานห้องสมุด

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับห้องสมุด” 29 พ.ย. 2565
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับห้องสมุด” 29 พ.ย. 2565

การจัดโครงการนี้ สืบเนื่องมาจาก Metaverse กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยมนุษย์ให้สามารถติดต่อสื่อสารทำกิจกรรมร่วมกันได้ผ่านโลกเสมือน โดยใช้เทคโนโลยีหลายประเภทร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ใช้งานสามารถดำเนินกิจกรรมได้พร้อมกันเสมือนโลกทางกายภาพ และเทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR คือการจำลองแบบของสภาพแวดล้อมจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบัน (2565) วงการห้องสมุดในประเทศไทยหลายแห่งได้พัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อการศึกษา และการบันเทิง โดยการนำอุปกรณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือน (VR) มาให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัสกับโลกเสมือนจริงด้วยอุปกรณ์ VR Headset หรือ Smart Phone ของตนเองผ่าน VR แอปพลิเคชัน

ภาพผู้เข้าร่วมอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับห้องสมุด” 29 พ.ย. 2565
ภาพผู้เข้าร่วมอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality : VR) สำหรับห้องสมุด” 29 พ.ย. 2565

ในอนาคตอันใกล้ คาดว่าภายในปี 2569 จะมีผู้คนประมาณร้อยละ 25 ที่ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวันใน Metaverse เพื่อการทำงาน ธุรกรรมทางการเงิน การศึกษา สังคม หรือความบันเทิง ดังที่ Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาระดับโลกได้เผยแพร่งานวิจัย  ดังนั้น จุดมุ่งหมายหลักของการบริการห้องสมุดในโลกเสมือนจริง คือ การดึงดูดผู้ใช้ใหม่ ๆ ที่สนใจการเข้าถึงและใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริง มายังห้องสมุดแบบดั้งเดิม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกันของบรรณารักษ์ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแบบดิจิทัล การจัดแสดงนิทรรศการและเนื้อหาด้านต่าง ๆ ร่วมกันในโลกเสมือนจริง ด้วยการให้บริการที่ทันสมัย ตอบรับกับพฤติกรรมการใช้บริการให้ทันยุคสมัยได้มากที่สุด

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด