8 – 10 ก.พ. 2566 สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2566 “แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง”

8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2566 “แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง” โดยมีกิจกรรมทั้ง 3 วันดังนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

Read more

24 มิ.ย. 2565 และ 27-29 มิ.ย. 2565 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการบริการ

สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการบริการ” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 และวันจันทร์ที่ 27 – วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

Read more

30 ก.ค. 2564 โครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ผ่าน MS Teams

30 กรกฎาคม 2564 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ผ่านโปรแกรม MS Teams ช่วงเช้าเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “22 ปี ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 กับการพัฒนาห้องสมุดสู่ครึ่งศตวรรษ”  โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย

Read more

20 ม.ค. 2560 โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ”

20 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมนาทางวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ” บรรยาย โดย ผศ. ณฐมน  ศรีแก่นจันทร์ และ อ. พรศักดิ์

Read more

24 ม.ค. 2555 :ประชุมสำนักฯ เรื่อง ความก้าวหน้าของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

24 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ เป็นประธานในที่ประชุมสำนักฯ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าของการบริหารงานด้วย ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับ การตรวจติดตามคุณภาพครั้งต่อไป ในวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่จะถึงนี้ อีกทั้งแจ้งเรื่อง

Read more

11 – 13 ก.พ. 2552 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง “Super Service : การบริการเกินความคาดหวัง”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2552 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง “Super Service : การบริการเกินความคาดหวัง”  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

20 – 22 ก.ค 2549 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง “การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จด้วย PDCA”

20 – 22 กรกฎาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง “การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จด้วย PDCA” ณ สำนักหอสมุดกลางฯ ชั้น 5 อาคาร 3 และโฮม&ฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก

Read more