20 ม.ค. 2560 โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ”

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560

20 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมนาทางวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ” บรรยาย โดย ผศ. ณฐมน  ศรีแก่นจันทร์ และ อ. พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ อาจารย์จากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลางเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ด้านการพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร และที่สำคัญ คือ การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดีเลิศ

ภาพ ผศ. ณฐมน ศรีแก่นจันทร์ บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ”
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ประชุมกลุ่มย่อย งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ประชุมกลุ่มย่อย ในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560
ภาพตัวแทน แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน หน้าห้องประชุม งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560
ภาพตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน หน้าห้องประชุม ในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงาน: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : ถ่ายโดยนายวุฒิชัย คัยนันทน์  หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล  งานสื่อมัลติมีเดีย  ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด