20 – 22 ก.ค 2549 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง “การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จด้วย PDCA”

20 – 22 กรกฎาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง “การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จด้วย PDCA” ณ สำนักหอสมุดกลางฯ ชั้น 5 อาคาร 3 และโฮม&ฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก

วันแรกของการสัมมนา  ช่วงเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง
            ร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับ 
                – ความสำคัญของวงจร PDCA ในกระบวนการบริหารระบบ ISO 9001:2000
                – ประเมินผลการนำวงจร PDCA มาใช้ในกระบวนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในการใช้วงจร PDCA
                – แนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อความสำเร็จตามวงจร PDCA
 วิทยากร คือ รศ. ทศพร คล้ายอุดม  นางชวนพิศ สุศันสนีย์  นางมุกดา มีลาภ

ช่วงบ่ายวันที่ 20 กรกฎาคม 2549  บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน พร้อมกับผู้บริหาร ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงถึง ที่พัก โฮมแอนฮิลล์รีสอร์ท จ.นครนายก และได้ทำกิจกรรม walk Rally เพื่อฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยความสมานสามัคคี เป็นTeamwork หนึ่งเดียว โดยการแบ่งกลุ่มย่อยเล่นเกมส์ ที่มีวิทยากรนำเกมส์ ได้แก่ เกมส์เมาท์ทูเมาท์, อุดรูรั่ว, กู้ระเบิด, ตัดช่องน้อย และ ปิดตาแทงโป่ง และมีการแข่งขันกันในแต่ละทีม และทีมที่มีทักษะในการทำงานเป็นทีมมากที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันไป 
วิทยากร คือ คณะนายทหารโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

วันที่สองของการสัมมนา  ช่วงเช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ได้ประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งจัดกลุ่มตามฝ่ายและลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกัน โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง(Brainstorming)หาข้อตกลงร่วมกัน ในการกำหนด PDCA ของปัญหาฝ่ายหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่  และในช่วงบ่ายได้มีการส่งตัวแทนออกไป  Present ผลงานของกลุ่มดังภาพ

หลักการและเหตุผล ของการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการที่นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาใช้ในการบริหารและการบริการและได้รับรองระบบเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวน การทำงานเป็นสำคัญ ตั้งแต่การวางแผน การปฎิบัติตามแผน การตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติงานรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรือการนำวงจร PDCA มาใช้นั่นเอง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนำวงจร PDCA มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลถึงการดำเนินงานและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตามระบบ ISO 9001 : 2000
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการนำวงจร PDCA มาใช้ในกระบวนการทำงานตามระบบ ISO 9001 : 2000
2.เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง สามารถประเมินผลการนำวงจร PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม
3.เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง สามารถประเมินผลการนำวงจร PDCA มาใช้ในหน่วยงานของตนได้
4.เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง สามารถได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขใน
การนำวงจร PDCA มาใช้ในหน่วยงาน
เป้าหมาย
1.บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ให้ความสำคัญของวงจร PDCA มาใช้ในกระบวนการทำงานตามระบบ ISO 9001 : 2000
2.บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA
3.บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง สามารถพัฒนาและปรับปรุงงานให้สำเร็จตามวงจร PDCA ได้อย่างเป็นรูปธรรม


รายงานและภาพ : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ