11 – 13 ก.พ. 2552 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง “Super Service : การบริการเกินความคาดหวัง”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2552 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง Super Service : การบริการเกินความคาดหวัง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง และโรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี รศ. คิม ไชยแสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการเปิดงาน


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด