30 ก.ค. 2564 โครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ผ่าน MS Teams

30 กรกฎาคม 2564 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ผ่านโปรแกรม MS Teams ช่วงเช้าเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “22 ปี ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 กับการพัฒนาห้องสมุดสู่ครึ่งศตวรรษ”  โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "22 ปี ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 กับการพัฒนาห้องสมุดสู่ครึ่งศตวรรษ"
ภาพการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “22 ปี ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 กับการพัฒนาห้องสมุดสู่ครึ่งศตวรรษ” วิทยากรรับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของบรรณารักษ์ กับการฝ่าวิกฤติความเปลี่ยนแปลงของห้องสมุด” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ และให้บุคลากรฝึกทำ Workshop Online การวิเคราะห์สภาพการณ์ (SWOT Analysis) ของหน่วยต่างๆ ในสำนักหอสมุดกลาง เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลาง

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทของบรรณารักษ์ กับการฝ่าวิกฤติความเปลี่ยนแปลงของห้องสมุด"
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของบรรณารักษ์ กับการฝ่าวิกฤติความเปลี่ยนแปลงของห้องสมุด” วิทยากรรับเชิญ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทของบรรณารักษ์ กับการฝ่าวิกฤติความเปลี่ยนแปลงของห้องสมุด"
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของบรรณารักษ์ กับการฝ่าวิกฤติความเปลี่ยนแปลงของห้องสมุด”

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด