24 มิ.ย. 2565 และ 27-29 มิ.ย. 2565 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการบริการ

สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการบริการ” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 และวันจันทร์ที่ 27 – วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 แบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงแรก วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ณ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด เริ่มจากประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในครั้งนี้ จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทข้อคิด เกี่ยวกับการปรับตัวการทำงานของบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเพื่อบริการห้องสมุดในยุคปัจจุบัน ซึ่ง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร ” จะช่วยพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม บรรยาย เรื่อง “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาการบริการ”

การบรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการบริการ เริ่มต้นในเวลาประมาณ 13.30 น. วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และฝึกอบรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การบรรยายจัดเป็นสองรูปแบบพร้อมกัน ทั้งแบบ Onsite ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และแบบ Online ผ่านทาง Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/microsoft-teams) โดยการใช้ e-Mail @ru.ac.th

ภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ร่วมทำกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาการบริการ
ภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทำกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาการบริการ
ภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาการบริการ
ภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาการบริการ

ช่วงที่สอง วันจันทร์ที่ 27 – วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมระยอง ชาเล่ต์ จังหวัดระยอง ซี่งในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน  2565 มีการนำเสนองานในหน่วยงานของตนเอง

ภาพสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จังหวัดระยอง
ภาพสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จังหวัดระยอง
ภาพรวมผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรมกลุ่มจากการรวบรวมประเด็นสัมมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 หลังจากนั้น บุคลากรร่วมทัศนศึกษาวิถีชุมชนบ้านเพ และจัดกิจกรรมสร้างเสริมบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร วิทยากรโดย นายอัษฎา สวนมา จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรมสร้างเสริมบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จังหวัดระยอง
ภาพกิจกรรมสร้างเสริมบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 วันสุดท้าย สรุปกิจกรรมกลุ่มย่อย ทำพิธีปิดโครงการสัมมนา และเดินทางกลับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล