26-29 เม.ย. 2553 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาชีพบรรณารักษ์สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การบริการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ”

26-29 เมษายน 2553 บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดจากสาขาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้ง 20 สาขา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การบริการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเสริมทักษะ ความสามารถในการให้บริการนักศึกษาทุกระดับชั้น ดังลำดับการอบรมหัวข้อหลักๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ ดังนี้

26 เมษายน 2553
ช่วงเช้า หลังจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ บรรณารักษ์หรือบุคลากรสาขาวิทยาบริการแล้ว ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเสวนากันในเรื่อง “การนำเสนอสารสนเทศบน Web Site ห้องสมุดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์” วิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวมัญชุกานต์ ช่อผกา และนางสาวเยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์

ช่วงบ่าย ฝึกอบรม เรื่อง “การตรวจสอบปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้นและบริการ Proxy Server ของห้องสมุด” บรรยายโดย นายสุชล แก้วประชุม และหลังจากพักรับประทานอาหารว่าง ฝึกอบรมต่อเรื่อง “ระเบียนบรรณานุกรม การสร้างระเบียนประจำเล่มและการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ” บรรยายโดย นางศิริพรรณ วัฒนกูล และนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร

27 เมษายน 2553
ช่วงเช้า ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการของบรรณารักษ์ห้องสมุด สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC” บรรยายโดย นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ และนางสาวสุภาพร เรืองปิยะเสรี

ช่วงบ่าย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมงานเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ Circulation Module” บรรยายโดย นางศุภมาศ กิจจาการ หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง ได้ฝึกปฏิบัติ Circulation Module วิทยากร นางสาววรารัตน์ แตงเจริญ, นางเสาวณีย์ ไตรวิทยาศิลป์, นางสาวพิไล ธรรมชูโชติ, นางเฉลิม ขวัญมงคล, นางกันตยา ด้วงอ่วม และนางสาวมาลี ภู่อร่าม

28 เมษายน 2553
ช่วงเช้า ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์” บรรยายโดย นางสาวจำเนียร แก้วมณีและ นางสาวจุฑามาศ ดัสดูล

ช่วงบ่าย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด” บรรยายโดย นางวัชรินทร์ ตามประทีป และ นายชัยวิวัฒน ลาไป และหลังจากพักรับประทานอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริการและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากวารสารและหนังสือพิมพ์” บรรยายโดย นางสุวรรณา อินทร์รักษาและนางชนามาศ ศิรินิล

29 เมษายน 2553
ช่วงเช้า อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดนิทรรศการอย่างง่าย” บรรยายโดย นายกฤษดา เรืองสถาน หลังพักรับประทานอาหารว่าง นำชมห้องสมุด โดย นางสาวณัฐวีร์ หาญสุทธิวารินทร์ และคณะ

ช่วงบ่าย วิทยากร ตอบข้อซักถาม ผู้เข้าร่วมอบรมในการสัมมนาประเด็นปัญหาด้านบริการของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ วิทยากร ได้แก่ นางวีระวรรณ พราพงษ์, นางลักษณ์ภรณ์ ปั้นเพ็ชร, นายชัยวิวัฒน ลาไป, นางสุวดี สุขอนันต์, นางจินดา จิตเพียร, นางสาวพรสุข พงศ์วุฒิศักดิ์, นางสุวรรณา อินทร์รักษา, นางนันทพร อุดมวินิจศิลป์ และนางพุทธชาด เผ่นโผน หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง ผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้รับวุฒิบัตร จากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด