5-6 ก.พ. 2567 สำนักหอสมุดกลาง รับการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองใหม่ระบบบริหารงานคุณภาพฯ ISO 9001:2015

5-6 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองใหม่ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) ในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์

Read more