Tag Archives: โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง

1ชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอรับบริจาคหนังสือจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี Continue reading วันที่ 8 ต.ค. 2563 บริจาคหนังสือให้กับชมรมบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อการจัดกิจกรรมโครงการปันหนังสือให้น้อง