Tag Archives: สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ออกรับหนังสือจดหมายเหตุฯ

ภาพหนังสือออกรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 35 เล่ม ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ที่มาภาพ : http://www.flickr.com/photos/shutterhacks/4474421855/