Tag Archives: ศิริเกษม ศิริลักษณ์

ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ หัวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2 ได้มอบหนังสือ “ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่” Continue reading ระบบสุขภาพอำเภอ : หลักการและแนวทางใหม่ ฉบับปรับปรุงใหม่