Tag Archives: วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ

วันที่ 10 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับบริจาคจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับบริจาคจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ ได้มอบหนังสือ “ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” ให้กับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้า ศึกษา วิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป Continue reading วันที่ 10 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ พรพจน์ธนมาศ