Tag Archives: รับบริจาคหนังสือ

เดือนมกราคม 2566 รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด

ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ประสานงาน และรับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
ภาพนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จำนวน 25 รายการ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป Continue reading เดือนมกราคม 2566 รับมอบหนังสือจากโครงการ “ชุมชนอุดมปัญญา” ของบริษัท มติชน จำกัด

วันที่ 29 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย

ภาพศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีว่าที่ร้อย ดร.ตรีสมชัย อวเกียรติ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (ซ้าย) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีว่าที่ร้อย ดร.ตรีสมชัย อวเกียรติ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และนางสาวรักชนก ภิรมย์เนตร (ซ้าย) หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย ได้มอบหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย หนังสือ Evolution des Arts de la Table และหนังสือ 101 ความทรงจำ ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ Continue reading วันที่ 29 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ฐานิสร์ วัชโรทัย

วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

ภาพคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งค่าเป้าหมาย OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดยมี คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ OKRs มาใช้ในการทำงาน Continue reading วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

วันที่ 8 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวศิริพร แซ่อึ้ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 2 ชื่อเรื่อง Continue reading วันที่ 8 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์

วันที่ 22 ต.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จาก ดร.พิจิตต รัตตกุล

ภาพปกหนังสือ ชีวิต "อิสระ" หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
ภาพปกหนังสือ ชีวิต “อิสระ” หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ดร.พิจิตต รัตตกุล ได้มอบหนังสือ ชีวิต “อิสสระ” จำนวน 1 เล่ม ให้กับสำนักหอสมุดลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 22 ต.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จาก ดร.พิจิตต รัตตกุล