หลังลับแลมีอรุณรุ่ง

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “หลังลับแลมีอรุณรุ่ง” หนังสือดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 ชุด (2 เล่ม) เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า แก่อาจารย์นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

.