Tag Archives: มือเย็น

วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

ภาพปกหนังสือ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 "มือเย็น"
ภาพปกหนังสือ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น” จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Continue reading วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”