Tag Archives: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษกงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้รับบริจาคหนังสือ “ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จำนวน 2 เล่ม จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Continue reading ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก