Tag Archives: ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งหนังสือดังกล่าว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเนื้อหาภายในเล่ม เป็นการศึกษาค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์ และสาธารณสุขไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Continue reading ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย