Tag Archives: ความคุ้มค่าในการลงทุน

กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน

ภาพปกหนังสือ เรื่อง กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ได้มอบหนังสือ กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน” จำนวน 2 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้กับ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

หนังสือ “กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน” เขียนโดย รวิสสาข์ สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ และอัจฉรา ปทุมนากุล เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยContinue reading กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน