วันที่ 18 ก.ย. 2558 มอบทรัพยากรให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

วันที่ 18 ก.ย. 2558 มอบทรัพยากรให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิได้ขอความอนุเคราะห์อภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนำไปสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันฯ และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้มอบทรัพยากรดังกล่าวให้กับสถาบันฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 18 กันยายน 2558