คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปรากฏคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนมรดก ภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ทั้งที่เกี่ยวกับราชประเพณี เครื่องประกอบพระราชพิธี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประชาชนอาจไม่ทราบถึงความหมาย รวมถึงรายละเอียดของคำศัพท์ที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ
ศัพท์คำยากในภาษาไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยที่มีปัญหาในการใช้ ไม่เข้าใจความหมายและที่มาของรากศัพท์ ภาษาไทยที่ยากมากถึงยากที่สุดไว้นับหมื่นคำเพื่อให้ภาษาไทยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้กว้างขวางและลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น
รัตนมาลา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พจนานุกรมแสดงที่มาของศัพท์โบราณจากงานนิพนธ์ของไทยเรียงตามสมัยที่แต่ง ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาจากจารึก ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทย หนังสือราชการ เรื่องจักรๆวงศ์ๆ และตำราต่างๆ
รักในหลวง ห่วงภาษาไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เผยแพร่ในงาน “เชิดชูค่าภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวโรกาส ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง งดงาม สนองตามพระราชดำรัส เนื้อหาในเล่มจึงเป็นการรวบรวมเอาบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ภาพการจัดสัมมนา สาธิต นิทรรศการ แสดงสื่อ และนวัตกรรมการเรียน การสอน การแสดงละครประกอบการสอน …