คู่มือศึกษาภาษีอากร ภาคบริหารธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้มีความรู้พื้นฐานทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของประชาชนเป็นสำคัญ มีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีรายได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีแสตมป์ เป็นต้น และยังมีคำถามท้ายเล่มให้ทบทวน
HR variety
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมบทความ และบทสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบ ที่แสดงถึงแง่มุมอันหลากหลายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านนี้มาโดยตลอด สำนักงาน ก.พ. เห็นว่าเป็นบทความอันทรงคุณค่า จึงได้รวบรวมมาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สำหรับเป็นแนวทางให้ข้าราชการรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไป
ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมผลการศึกษาของคณะ/สำนักต่าง ๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาทฤษฎีใหม่ ในแง่มุมของแต่ละสาขาวิชาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 เกี่ยวกับโครงการที่ผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทฤษฎี และการศึกษาเชิงประจักษ์ ภายในเล่มกล่าวถึง บทพระราชนิพนธ์ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับ เกษตรกรรม “ทฤษฎีใหม่” พระราชดำริเรื่องแหล่งน้ำ และเรื่องทฤษฎีใหม่
ศิลปะการบังคับบัญชา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ถ้อยคำสำนักพิมพ์ “ทำงานกับคนปวดหัวที่สุด” มีผู้กล่าวถ้อยคำทำนองนี้ ให้ได้ยินกันบ่อย เป็นความหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าไม่ทำงานกับคนแล้วจะทำงานกับอะไร คนมากได้งานมาก คนน้อยได้งานน้อย ควรจะเป็นไปอย่างนี้ แต่ก็เคยปรากฏอยู่บ่อยว่า คนมากได้งานน้อย คนน้อยได้งานมาก เป็นเพราะเหตุใด