หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมผ้าไทยพื้นบ้านจากแต่ละภาค และชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีผู้สะสมไว้ และสำนักพระราชวังได้อนุเคราะห์ให้ปรับปรุงอาคารตึกแดงในบริเวณพระราชวังดุสิต เพื่อจัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าไทยพื้นบ้านขึ้น เพื่อทูลเกล้าถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นการสนองพระราชปณิธาน ในอันที่จะช่วยผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้ โดยได้รับพระราชทานนามว่า “หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗” ซึ่งใช้จัดแสดงและเก็บรักษาผ้าทอพื้นบ้านที่หายาก รวมถึงเป็นที่เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอมือของไทยให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เข้าชมเป็นการถาวร

ชื่อเรื่อง: หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จัดพิมพ์โดย: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานที่: ชั้น ๓ อาคาร ๓

สารบัญ

 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์  หน้า     ๗
 • สืบสาน เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมผ้าทอมือ การแต่งกายในอดีต  หน้า   ๔๙
 • สมัยฟูนัน  หน้า   ๕๓
 • สมัยทวารวดี  หน้า   ๕๖
 • สมัยศรีวิชัย  หน้า   ๕๗
 • ผ้าทอมือในประเทศไทย  หน้า ๑๓๕
 • การปั่นฝ้ายทำเส้นด้าย  หน้า ๑๔๙
 • การลงข่วงและแอ่วสาว  หน้า ๑๕๓
 • การย้อมสี  หน้า ๑๕๖
 • ผ้าทอมือในภาคต่างๆ ของไทย  หน้า ๑๘๓
 • ผ้าทอมือในภาคเหนือ  หน้า ๑๘๕
 • ผ้าทอมือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หน้า ๒๒๙
 • ผ้าทอมือในภาคกลาง  หน้า ๒๗๓
 • เข็มขัดผ้าซิ่น  หน้า ๓๒๒
 • การดูแลรักษาผ้าโบราณ  หน้า ๓๓๓
 • บรรณานุกรม  หน้า ๓๔๐