จอมเจดีย์

กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง จอมเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนัก ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระบวรพุทธศาสนา มีโบราณสถานซึ่งเป็นพุทธศาสนากระจายอยู่ ทั่วประเทศ มีอายุและศิลปกรรมแตกต่างกันตามยุคสมัย ในบรรดาปูชนียสถานดังกล่าวมีอยู่ 8 แห่ง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียกว่า “จอมเจดีย์” ทรงจัดไว้เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของไทย พร้อมทั้งทรงอธิบายความสำคัญไว้ด้วย คือ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม, พระปรางค์พระศรีมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี, พระธาตุหริกุญชัย จังหวัดลำพูน, พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม, พระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย, พระมหาธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, พระเจดีย์ช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย และพระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อเรื่อง: จอมเจดีย์

โดย: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า    (๓)
 • พระปฐมเจดีย์  หน้า   ๑๑
 • พระปรางค์พระศรีมหาธาตุ ลพบุรี  หน้า   ๓๗
 • พระธาตุหริกุญชัย  หน้า   ๕๕
 • พระธาตุพนม  หน้า ๑๐๑
 • พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองเชลียง  หน้า ๑๒๗
 • พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช  หน้า ๑๖๙
 • เจดีย์วัดช้างล้อม  หน้า ๒๐๗
 • พระเจดีย์ชียมงคล  หน้า ๒๒๙
 • พระบรมธาตุไชยา  หน้า ๒๕๑
 • ภาคผนวก  หน้า ๒๗๙
 • พระธาตุดอยตุง  หน้า ๒๘๑