หัตถกรรมไทย

หนังสือชุด ภูมิแผ่นดินไทย เล่มนี้พูดถึง หัตถกรรมไทย คือ การผลิตด้วยมือ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สอย ความพึงพอใจ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น งานหัตถกรรมสามารถสื่อถึงภูมิปัญญา และฝีมือ ชั้นเชิงของผู้สร้างงานชิ้นนั้นๆ ทำให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งรูปลักษณ์ และวัตถุประสงค์ในการใช้สอย

ในเล่มแบ่งเนื้อหาตามประเภทของหัตถกรรมไทย เช่น เครื่องเขิน, เครื่องไม้, เครื่องถม, เครื่องเงิน และอื่นๆ ปัจจุบันงานหัตถศิลป์ไทยเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาด ทั้งไทยและต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง: หัตถกรรมไทย

จัดพิมพ์โดย: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • หัตถกรรม : ศิลปจากปลายมือ  หน้า    ๔
 • ภูมิปัญญาในงานหัตถกรรมไทย  หน้า    ๙
 • หลากหลายของหัตถกรรมไทย : เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก  หน้า  ๑๓
 • เครื่องจักสาน (ภาคต่างๆ และวัสดุที่ใช้)  หน้า  ๑๘
 • เครื่องไม้ (การแกะสลักไม้)  หน้า  ๓๑
 • เครื่องถม (ถมเงิน, ถมทอง, ลงยา)  หน้า  ๓๗
 • เครื่องทอง (จังหวัดเพชรบุรีและจันทบุรี)  หน้า  ๔๐
 • เครื่องเงิน  หน้า  ๔๓  เครื่องโลหะ  หน้า  ๔๕
 • เครื่องกระดาษ  หน้า  ๔๘
 • เครื่องเขิน  หน้า  ๒๗
 • เครื่องหนัง  หน้า  ๕๕
 • ศิลปาชีพ : สืบสานศิลป์จากหัตถา  หน้า  ๕๘