ศิลปะการแต่งหน้าเค้ก พื้นฐานเบื้องต้นและขั้นประยุกต์

ตำราการแต่งหน้าเค้กเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้คำแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การแต่งหน้าเค้ก โดยแนะนำความรู้เชิงวิชาการและการปฏิบัติจริง ซึ่งผู้อ่านสามารถ อ่านได้เข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย ตำราเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องๆ เช่นในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ แต่งหน้าเค้ก เครื่องมือและอุปกรณ์ การใช้หัวบีบชนิดต่างๆ เทคนิคในการแต่งหน้าเค้ก การทำผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนสำหรับการแต่งหน้าเค้ก และรวมไปถึงการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และแนวทาง แก่ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบกิจการด้านนี้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: ศิลปะการแต่งหน้าเค้ก พื้นฐานเบื้องต้นและขั้นประยุกต์

ผู้แต่ง: อาจารย์จริยา เดชกุญชร

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • วัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์แต่งหน้าเค้ก  หน้า     7
  • เครื่องมือและอุปกรณ์  หน้า   21
  • หัวบีบชนิดต่างๆ  หน้า   25
  • เทคนิคในการแต่งหน้าเค้ก  หน้า   75
  • การทำผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนสำหรับการแต่งหน้าเค้ก  หน้า   89
  • บรรจุภัณฑ์สำหรับเค้ก และขนมหวานอื่นๆ  หน้า 179