ปุ๋ยและน้ำสกัดชีวภาพ

  

หนังสือ ปุ๋ยและน้ำสกัดชีวภาพ เป็นหนังสือชุดเกษตรอินทรีย์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพ นานาชนิด การทำน้ำหมัก น้ำสกัดชีวภาพ เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยบำรุงต้น บำรุงดอก บำรุงใบและผลของพืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังบอกถึงวิธีใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสูตรการทำ ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ เช่น สูตรการทำปุ๋ยหมัก ดินหมัก ชีวภาพสูตรบำรุงใบ สูตรบำรุงดอกและผล สูตรสำหรับ ใช้ในครัวเรือน สูตรกำจัดศัตรูพืช และรวมถึงการผลิตพืชอินทรีย์อีกด้วย

ชื่อเรื่อง: ปุ๋ยและน้ำสกัดชีวภาพ

ผู้แต่ง: พงษ์ พฤกษา

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ปุ๋ยและสารสกัดชีวภาพ  หน้า     8  ปุ๋ยหมัก  หน้า   12
 • การใช้ประโยขน์  หน้า   16
 • การผลิตปุ๋ยหมัก  หน้า   18
 • ปุ๋ยพืชสด  หน้า   24
 • ชนิดของปุ๋ยพืชสด  หน้า   25
 • การใช้ปุ๋ยพืชสด  หน้า   26
 • ปุ๋ยชีวภาพ  หน้า   27
 • การจำแนกปุ๋ยชีวภาพ  หน้า   29
 • องค์ประกอบของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  หน้า   52
 • การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หน้า   60
 • สูตรปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆ  หน้า   62
 • สูตรการทำปุ๋ยหมัก-ดินหมักชีวภาพ หน้า   62
 • สูตรบำรุงใบ  หน้า   65
 • สูตรบำรุงดอกและผล  หน้า   67
 • สูตรใช้ในครัวเรือน  หน้า   75
 • สูตรกำจัดศัตรูพืช  หน้า   80
 • การผลิตพืชอินทรีย์  หน้า   94

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน