เกษตรธรรมชาติประยุกต์ หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้ขอบเขตที่จำกัดเกษตรธรรมชาติ จึงเป็นวิถีของการนำสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว ผ่านขบวนการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิด หลักการและเทคนิคระบบการเกษตรในประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎีเกษตรธรรมชาติ บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในการเกษตร จุลินทรีย์ท้องถิ่น ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เทคนิคการผลิต คุณลักษณะน้ำหมักชีวภาพ เทคนิคการผลิตพืชในระบบเกษตรธรรมชาติ เทคนิคการผลิตสัตว์ในระบบเกษตรธรรมชาติ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น

ชื่อเรื่อง: เกษตรธรรมชาติประยุกต์ หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย

โดย: อานัฐ ตันโช

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ  หน้า     1
 • บทที่ 1 ระบบการเกษตรในประเทศไทย  หน้า     3
 • บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกษตรธรรมชาติ  หน้า   29
 • บทที่ 3 บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ในการเกษตร  หน้า   43
 • บทที่ 4 จุลินทรีย์ท้องถิ่น (Indigenous Microorganisms: IMOs)  หน้า   59
 • บทที่ 5 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  หน้า   79
 • บทที่ 6 เทคนนิคการผลิตน้ำหมักชีวภาพ  หน้า 105
 • บทที่ 7 คุณลักษณะน้ำหมักชีวภาพ  หน้า 163
 • บทที่ 8 การใช้น้ำส้มควันไม้  หน้า 179
 • บทที่ 9 เทคนิคการใช้ปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรธรรมชาติ  หน้า 197
 • บทที่ 10 เทคนิคการผลิตพืชในระบบเกษตรธรรมชาติ  หน้า 211
 • บทที่ 11 เทคนิคการผลิตสัตว์ในระบบเกษตรธรรมชาติ  หน้า 227
 • บทที่ 12 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรธรรมชาติ  หน้า 269
 • เอกสารอ้างอิง  หน้า 325
 • ภาคผนวก  หน้า 335