ที่ปรึกษาครอบครัวสุขภาพดี

คู่มือประจำบ้านที่ช่วยค้นหาสาเหตุ ที่มา อาการของโรคภัยไข้เจ็บ และเสนอแนวทางการดูแลรักษาด้วยตนเอง หรือเมื่อต้องพบแพทย์ การปฐมพยาบาล และแหล่งข้อมูลสุขภาพ

ชื่อเรื่อง: ที่ปรึกษาครอบครัวสุขภาพดี

จัดพิมพ์โดย: บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • คณะผู้จัดทำ  หน้า    6
  • วิธีใช้ ที่ปรึกษาครอบครัวสุขภาพดี  หน้า    9
  • ค้นหาอาการเจ็บป่วย  หน้า  10
  • ระบบการทำงานของร่างกาย  หน้า  28
  • ก – ฮ โรคภัยและการดูแล  หน้า  56
  • ปฐมพยาบาล  หน้า 402
  • แหล่งข้อมูลสุขภาพ  หน้า 446
  • ดัชนี  หน้า 450
  • Acknowledgements  หน้า 456

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ