เขียนแผ่นดิน

เขียนแผ่นดิน

งานกวีนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติในรูปแบบใหม่ ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งได้รวบรวมบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย โดยประมวลความงาม ความสำคัญของแผ่นดินในปัจจุบันไว้ให้มากที่สุด ด้วยศิลปเชิงวรรณศิลป์ ให้ผู้อ่านได้ชื่นชมความงาม ความสำคัญนั้นๆ อย่างมีสุนทรียรส

ชื่อเรื่อง: เขียนแผ่นดิน

ผู้แต่ง: เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 4 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ