THAILAND A TRAVELLER’S COMPANION
รายชื่อหนังสือแนะนำ
คู่มือแนะนำประเทศไทย เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ประเพณี สถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ และภาคต่างๆของไทย