พรรณไม้สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

การจัดทำหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นคู่มือประกอบในการเข้าไปท่องเที่ยวศึกษาพรรณไม้ในสวนรุกชาติมวกเหล็ก เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งอนุรักษ์และปลูกรวบรวมพรรณไม้เพื่อการศึกษาวิจัย ให้ความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ มีธรรมชาติที่สวยงามมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มาศึกษาท่องเที่ยวได้รับความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก และเห็นคุณค่าความสำคัญของพรรณไม้ โดยเฉพาะพรรณไม้ยืนต้นที่อนุรักษ์ โดยรวบรวมข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับชื่อพรรณไม้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะทางนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ พร้อมภาพสีประกอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: พรรณไม้สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เรื่องและภาพ: ปิยชาติ ไตรสารศรี

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1   สารบัญ

บทนำ

 • หน้า     9
 • ANACARDIACEAE  หน้า   17
 • ANNONACEAE  หน้า   20
 • APOCYNACEAE  หน้า   30
 • BIGNONIACEAE  หน้า   37
 • BIXACEAE  หน้า   42
 • BOMBACACEAE  หน้า   44
 • BORAGINACEAE  หน้า   47
 • BURSERACEAE  หน้า   48
 • ..  ..
 • RUTACEAE  หน้า 176
 • SAPINDACEAE  หน้า 178
 • SAPOTACEAE  หน้า 179
 • SONNERATIACEAE  หน้า 183
 • SIMAROUBACEAE  หน้า 184
 • STERCULIACEAE  หน้า 185
 • THYMELAEACEAE  หน้า 186
 • TILIACEAE  หน้า 187
 • ULMACEAE  หน้า 188