สารสนเทศบนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
All Posts
(ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2546) นับจากวันนี้ย้อนหลังไป 32 ปี คือปี พ.ศ. 2514 ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 32 ปีที่สำนักหอสมุดกลาง ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน การวิจัยของอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC มาใช้ เพื่อให้บริการการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว มุ่งสู่ความเป็นสากลในโลกยุคปัจจุบัน