นาโน เทคโนโลยีจิ๋ว แต่แจ๋ว
All Posts
มนุษย์มีสมองเป็นเลิศ ได้พยายามคิดค้นสร้างสิ่งของเลียนแบบธรรมชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มนุษยชาติเข้าใจถึงธรรมชาติเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง และสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ทำการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่นั้นให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการค้นพบและทำการพัฒนาเทคโนโลยีขนาดเล็กชนิดหนึ่งขึ้น เรียกว่า นาโน ซึ่งนับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่งที่น่าสนใจศึกษา