30 พ.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะด้าน”

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะด้าน” เป็นการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะการค้นคว้าข้อมูลด้านวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกรับ การอบรมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 34

Read more

11 ส.ค. 2564 โครงการฝึกอบรม เรื่อง Social Media Platform กับห้องสมุดยุคใหม่

11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.15 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Social Media Platform กับห้องสมุดยุคใหม่ ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านช่องทาง Microsoft

Read more

27 ก.ค. 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมและป้องกันอัคคีภัย” ในสำนักหอสมุดกลาง

27 กรกฎาคม 2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่านพร้อมผู้ปฏิบัติงานแม่บ้านทำความสะอาด ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ” การเตรียมความพร้อมและป้องกันอัคคีภัย” บรรยายโดย วิทยากรจากสถานีดับเพลิง หัวหมาก ช่วงเช้าร่วมฟังบรรยายทางทฤษฎีและการเล่าประสบการณ์จริงในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน และช่วงบ่าย ร่วมฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมและการป้องกันอัคคีภัย ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

5 ก.ค. 2553 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร : การปฏิวัติการทำงาน ปี 2010”

5 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 – 16.15 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 100 คน ร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร : การปฏิวัติการทำงาน ปี 2010” ณ ห้องประชุม

Read more

29 มิ.ย. 2549 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การวัดประสิทธิภาพขององค์กรด้วย Balanced Scorecard (BSC)

29 มิถุนายน 2549 สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ได้จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มทักษะการปฎิบัติงานแก่บุคลากรภายในองค์กร  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3  ซึ่งบรรยาย โดย

Read more