27 ก.ค. 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมและป้องกันอัคคีภัย” ในสำนักหอสมุดกลาง

27 กรกฎาคม 2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่านพร้อมผู้ปฏิบัติงานแม่บ้านทำความสะอาด ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ” การเตรียมความพร้อมและป้องกันอัคคีภัย” บรรยายโดย วิทยากรจากสถานีดับเพลิง หัวหมาก ช่วงเช้าร่วมฟังบรรยายทางทฤษฎีและการเล่าประสบการณ์จริงในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน และช่วงบ่าย ร่วมฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมและการป้องกันอัคคีภัย ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

5 ก.ค. 2553 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร : การปฏิวัติการทำงาน ปี 2010”

5 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 – 16.15 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 100 คน ร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร : การปฏิวัติการทำงาน ปี 2010” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more

11 ส.ค 2549 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “LibQUAL และ BenchMarking”

11 สิงหาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง “LibQUALและ Benchmarking” แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน LibQUAL คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพบริการห้องสมุด Benchmarking คือ เครื่องมือที่ใช้วัดวัดตนเอง วัดคู่แข่ง

Read more

29 มิ.ย. 2549 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การวัดประสิทธิภาพขององค์กรด้วย Balanced Scorecard (BSC)

29 มิถุนายน 2549 สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ได้จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มทักษะการปฎิบัติงานแก่บุคลากรภายในองค์กร  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3  ซึ่งบรรยาย โดย ดร.วีระเดช เชื้อนาม วัตถุประสงค์            

Read more