11 ส.ค. 2564 โครงการฝึกอบรม เรื่อง Social Media Platform กับห้องสมุดยุคใหม่

11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.15 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Social Media Platform กับห้องสมุดยุคใหม่ ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านช่องทาง Microsoft Teams โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีเปิดโครงการฯ วิทยากรบรรยาย คือ อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน พิธีกรดำเนินรายการ คือ นายศรนารายณ์ บุญขวัญ

ความสำคัญในการจัดโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้ Social Media Platform ให้เข้ากับการให้บริการของห้องสมุดในยุคปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาห้องสมุดให้เข้ากับยุคสมัยใหม่

ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีเปิดโครงการฯ
ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทำพิธีเปิดโครงการฯ
ภาพการบรรยาย เรื่อง Social Media Platform กับห้องสมุดยุคใหม่ โดย อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน
ภาพการบรรยาย เรื่อง Social Media Platform กับห้องสมุดยุคใหม่ โดย อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน

การบรรยายวิทยากรกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านร่วมกันคิดในประเด็น “เราจะเป็นห้องสมุดทันสมัยอย่างไรบ้าง ?” ให้มองภาพที่เราเป็นปัจจุบันเรามีความทันสมัยอะไรบ้าง ? ภาพที่เราอยากจะเป็นในอนาคต ซึ่งบริการต่างๆ ให้คำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ผ่านมือถือเป็นอันดับแรก (Mobile First) และเชิญชวนบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมส่งหนังสือแนะนำ ที่กลุ่มสาธารณะใน Facebook ชื่อ Open Book@Ram

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด