5 ก.ค. 2553 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร : การปฏิวัติการทำงาน ปี 2010”

5 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 – 16.15 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 100 คน ร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร : การปฏิวัติการทำงาน ปี 2010” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 รับผิดชอบโครงการ โดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 (QMC) วัตถุประสงค์ของโครงการ มุ่งเน้นความเข้าใจ ความตระหนักในหน้าที่งานตามภาระงาน (Job Description) การมีส่วนร่วมในการบรรลุวัตถุประสงค์ระบบบริหารงานคุณภาพ การประเมินผล ตามเกณฑ์ที่กำหนด และการคำนึงถึงสุขภาพที่ดีด้วย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ปรับตัวและทัศนคติ เพื่อรับมือให้ได้กับภาระงานในปีปัจจุบัน ค.ศ. 2010
ช่วงเช้า วิทยากร คือ นายแพทย์จักรกฤษณ์ ชูสกุลชาติ โรงพยาบาลราชวิถี
การบรรยายเรื่อง “สุขกาย สุขใจ กับการปฏิวัติการทำงานปี 2010”
ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพกายใจกับการ ปฏิวัติการทำงานปี 2010
ช่วงบ่าย วิทยากร คือ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรยายเรื่อง “ทำงานอย่างไรในปี 2010 ไม่ให้วิตกจริตหรือจิตตลก”


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด