29 มิ.ย. 2549 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การวัดประสิทธิภาพขององค์กรด้วย Balanced Scorecard (BSC)

29 มิถุนายน 2549 สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ได้จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มทักษะการปฎิบัติงานแก่บุคลากรภายในองค์กร  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3  ซึ่งบรรยาย โดย ดร.วีระเดช เชื้อนาม

วัตถุประสงค์
            1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Balanced Scorecard กับการวัดประสิทธิภาพขององค์กร
            2. เพื่อให้สำนักหอสมุดกลาง สามารถนำ BSC มาบูรณาการกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
            3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกัน

หลักการและเหตุผล
            Balanced Scorecard หรือ BSC เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย ตลอดจนติดตามตรวจสอบควบคุมกลยุทธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ โดยนำกระบวนการการวัดผลและการวางกลยุทธ์ผสมผสานเข้าด้วยกัน และสามารถแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ไปสู่ระบบการวัดและการประเมินผล และสนับสนุนให้ตัวชี้วัด (KPI) บรรลุเป้าหมาย
            สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะเป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการที่นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาใช้ มีการกำหนด KPI ในกระบวนการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ได้นำ KPI ทั้งหลายมาจัดการให้เป็นมุมมอง 4 ด้าน ตาม BSC คือ
            1. ด้านการเงิน
            2. ด้านลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย
            3. ด้านกระบวนการภายใน
            4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร
            จากเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การวัดประสิทธิภาพขององค์กรด้วย Balanced Scorecard ขึ้น

เป้าหมาย
            1. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่อง Balanced Scorecard หรือ BSC มาบรูณาการกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 อย่างเป็นรูปธรรม
            2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่อง Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการบรรยาย

                          1. present_bscpaperรามคำแหง 2. การบริหารแผน
                          3. scorcard cookpit  4. ใบงาน
                          5. วิจัย BSC

แหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม
“The Balanced Scorecard Institute ” :  http://www.balancedscorecard.org/
“What is the Balanced Scorecard?” : http://www.balancedscorecard.org/basics/bsc1.html
“การใช้ Balanced Scorecard ในการบริหารงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย” :  http://www.siam.edu/images/doc/ba1.doc
“Balanced Scorecard and Individual Scorecard” :http://ms.kku.ac.th/bsc/document/120748 Balanced Scorecard.ppt

รายงานและภาพ: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ