30 พ.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะด้าน”

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะด้าน” เป็นการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะการค้นคว้าข้อมูลด้านวิชาการจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกรับ การอบรมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 34 ท่าน บรรยายโดย บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวพรรณชนก ภูฆัง บรรยาย เรื่อง การติดตั้ง Proxy Server และการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPac)
2. นางสาวสาธินา สุธรรมนิรันด์ บรรยาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Emerald คลังข้อมูลวารสารวิชาการหลากหลายสาขาวิชา และการใช้งานฐานข้อมูล e-Book ได้แก่ GALE EBOOKS และ SE-ED E-Library
3. นายวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช บรรยาย เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์ และบทความวิชาการจากฐานข้อมูล ดังนี้

ภาพนางสาวพรรณชนก ภูฆัง บรรยาย การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPac)
ภาพนางสาวพรรณชนก ภูฆัง บรรยาย การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPac)
ภาพนางสาวสาธินา สุธรรมนิรันด์ บรรยาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Emerald คลังข้อมูลวารสารวิชาการหลากหลายสาขาวิชา และการใช้งานฐานข้อมูล E-book ได้แก่ Gale E-book และ SE-ED E-Library
ภาพนางสาวสาธินา สุธรรมนิรันด์ บรรยาย เรื่อง การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Emerald คลังข้อมูลวารสารวิชาการหลากหลายสาขาวิชา และการใช้งานฐานข้อมูล e-Book ได้แก่ GALE EBOOKS และ SE-ED E-Library
ภาพนายวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช บรรยาย การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์
ภาพนายวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช บรรยาย การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

สำหรับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถติดตามโปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง หมวด Services หัวข้อ “โปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์” หรือ URL https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php และลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมได้ที่ “แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์” (https://www.lib.ru.ac.th/services/train-request-form.php)

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : Facebook page บริการสารสนเทศ RU Library (https://www.facebook.com/ramlibservice/posts/4901074793335185)