23 ม.ค. 2561 โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 23 มกราคม 2561 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน” โดยมีนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้

Read more

17-19 ก.พ. 2559 สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G”

17-19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G” มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. บุคลากรทุกคนร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G”

Read more