17-19 ก.พ. 2559 สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G”

17-19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G” มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G"งานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง "สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G"

17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. บุคลากรทุกคนร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G” โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาแนวคิดของบุคลากรให้สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์การบริการเชิงรุกสำหรับผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ยกระดับการบริการ และดำเนินการต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จต่อไปในอนาคต และเวลา 17.00 – 18. 00 น. ประชุมกลุ่มย่อยและเสนอผลการสัมมนา ณ ห้องประชุม The bloom TV pool เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งานเลีั้ยงปีใหม่ "New Year@lib 2016 Polka dot Partry"New Year@lib 2016 Polka dot Partry

18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักหอสมุดกลางจัดทัศนศึกษาเยี่ยมชม ไร่องุ่นพีบี วัลเล่ย์ และกิจกรรมนันทนาการฉลองปีใหม่ ภายใต้ชื่องาน “New Year@lib 2016 Polka dot Partry” ณ ลานกลางแจ้ง The bloom TV pool เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เช่นกัน


ถ่ายภาพ : นายวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช และหน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
รายงาน
: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด