23 ม.ค. 2562 โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “พัฒนาคน องค์กร และทีมงานอย่างสร้างสรรค์”

23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พัฒนาคน องค์กร และทีมงานอย่างสร้างสรรค์” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวข้อที่บรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกัน การทำงานการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม การทำงานและการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและผู้อื่น วิทยากร คือ อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์สาโรช พรงาม วิทยากรอิสระ และทีมงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพวิทยากร อาจารย์ ดร. วิมลมาลย์ สมคะเน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์สาโรช พรงาม วิทยากรอิสระ และคณะ
ภาพวิทยากร อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์สาโรช พรงาม วิทยากรอิสระ และคณะ
ภาพบรรยากาศการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกัน
ภาพบรรยากาศการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกัน
ภาพการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกี่ยวกับ การทำงานการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม การทำงานและการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและผู้อื่น

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด