01 ก.ย. 2554 วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day 2011) ประจำปี 2554

1 กันยายน  2554  เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรม วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2554 สำนักหอสมุดกลาง ช่วงเช้า – พิธีเปิด

Read more

3 ก.ย. 2553 Big Cleanings Day ประจำปี 2553

3 กันยายน 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เปิดงาน Big Cleaning Day ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม 5 ส ที่ชาวสำนักหอสมุดกลาง ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

Read more

28 ส.ค. 2552 “Big Cleaning Day”

28 สิงหาคม 2552 วัน Big cleaning day ประจำปี 2552 ภาพบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้

Read more

29 ส.ค. 2551 Big Cleaning Day ประจำปี 2551

29  สิงหาคม 2551 รศ.ทศพร คล้ายอุดม  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด วัน Big Cleaning Day หรือวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปี 2551 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดกลาง  ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550  สำนักหอสมุดกลาง ได้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงใสสะอาด (พ.ศ.2550 – 2553) โดยมี

Read more

16 มิ.ย. 2550 วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

16 มิถุนายน 2550 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ของกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลัก ของสำนักฯ เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ ให้เป็นแหล่งบริการที่สะอาด

Read more