26-28 ก.พ. 2557 สัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ”

26-28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ” ช่วงเช้าวันที่ 26 ก.พ. 2557 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ”

Read more

16 – 18 ธ.ค. 2552 สัมมนาวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง “วางเกณฑ์อย่างสนุก เพื่อความสุขในการทำงาน”

16 – 18 ธันวาคม 2552 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 ในหัวข้อเรื่อง “วางเกณฑ์อย่างสนุก เพื่อความสุขในการทำงาน” ณ สำนักหอสมุดกลาง และโรงแรมกาญจนธารา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

18 ส.ค. 2551 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยจากปัญหางาน”

18 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 น.ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รศ.ทศพร คล้ายอุดม ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยจากปัญหางาน” จัดโดยคณะทำงานฝ่ายแผนและนโยบายและงานนโยบายและแผนสำนักหอสมุดกลาง  จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุดกลางฯ เข้าร่วมรวม 40 คน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยสถาบัน 2 ท่าน ดังนี้

Read more

18 – 20 ก.ค. 2550 โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “นำประสบการณ์มาจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไรให้สนุก”

18 – 20 กรกฎาคม 2550 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักในความสำคัญ ของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของบุคลากรและการจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วอย่างกระจัดกระจายให้เป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขึ้นภายในองค์การ

Read more

22 ธ.ค. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส”

22 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส แก่บุคลากรสำนัก ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส และหัวหน้าพื้นที่กิจกรรม 5 ส รวม 120 คน เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้

Read more

18 ธ.ค. 2549 โครงการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักหอสมุดกลาง

18 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง โดยหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้จัดโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ

Read more