22 ธ.ค. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส”

22 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส แก่บุคลากรสำนัก ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส และหัวหน้าพื้นที่กิจกรรม 5 ส รวม 120 คน เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2. สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 1 สำนักหอสมุดกลางฯ มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3. สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตราที่ 7 ส่งเสริมบุคลากรให้นำความรู้ ในด้านเทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงขึ้น
วิทยากร บรรยายโดย อาจารย์ไพศาล จารุไพบูลย์
วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ)

พิธีกรดำเนินรายการ

 วิทยากร: อาจารย์ไพศาล จารุไพบูลย์
วิทยากร: อาจารย์ไพศาล จารุไพบูลย์

รศ.คิม ไชยแสนสุข กล่าวเปิดงาน
รศ.คิม ไชยแสนสุข กล่าวเปิดงาน

หลักการและเหตุผล
กิจกรรม 5 ส ถือเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญในการนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยอันเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถนำเทคโนโลยี และเทคนิคการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้นมาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้การดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้ประสพผลสำเร็จซึ่งนอกเหนือไปจากการให้การสนับสนุนอย่างจริงจังของผู้บริหาร และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกๆ คนภายในองค์กรแล้ว การตรวจติดตามประเมินผลความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องก็ถือเรื่องสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานสามารถพัฒนากิจกรรม 5 ส ให้ก้าวหน้า อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้หน่วยงาน ก้าวไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000 ได้อย่างมั่นคง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส มาบูรณาการกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2000
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจประสบการณ์กับวิทยากรและระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน
เป้าหมาย
1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
2.ผู้เข้าอบรมสามารถบูรณาการเทคนิคการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส กับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000
รายชื่อหนังสือที่วิทยากรแนะนำอ่านเพิ่มเติม
– บิล เกตส์ The road ahead : เส้นทางสู่อนาคต (อนาคตห้องสมุดจะไม่มีจริง เชื่อหรือไม่? ค้นหาคำตอบได้ที่นี่)
– The world is flat ใครว่าโลกกลม เล่ม 1แปล ,คลิกอ่าน สรุปสาระสำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– The world is flat ฉบับล่าสุด (อังกฤษ) by Thomas L. Friedman
– การล้างเอกสาร