18 – 20 ก.ค. 2550 โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี เรื่อง “นำประสบการณ์มาจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไรให้สนุก”

18 – 20 กรกฎาคม 2550 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตระหนักในความสำคัญ ของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของบุคลากรและการจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วอย่างกระจัดกระจายให้เป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขึ้นภายในองค์การ

อันก่อให้เกิดการแสวงหาและเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนรู้จักการเข้าถึงและนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ตนเองเป็นผู้รู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างพลังและศักยภาพในตัวตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเต็มศักยภาพ อันจะทำให้สำนักหอสมุดกลาง ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
                  ดังนั้น จึงได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2550 นี้ ในหัวข้อเรื่อง นำประสบการณ์มาจัดการความรู้สำหรับองค์กรอย่างไรให้สนุก สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
                 วัตถุประสงค์
                  1.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้
                  2.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน รวมถึงการนำความรู้ที่มีอยู่เดิม มาจัดให้เป็นระบบ และนำไปใช้อย่างเหมะสม มีประสิทธิภาพ
                  3.  เพื่อให้บุคลากรนำประสบการณ์มาจัดการความรู้ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ