18 ส.ค. 2551 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยจากปัญหางาน”

18 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 น.ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รศ.ทศพร คล้ายอุดม ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยจากปัญหางาน” จัดโดยคณะทำงานฝ่ายแผนและนโยบายและงานนโยบายและแผนสำนักหอสมุดกลาง  จำนวนบุคลากรสำนักหอสมุดกลางฯ เข้าร่วมรวม 40 คน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำวิจัยสถาบัน 2 ท่าน ดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รศ.ทศพร คล้ายอุดม

คุณจำเนียร ชุณหโสภาค จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รามคำแหง

คุณจำเนียร ชุณหโสภาค จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รามคำแหง หัวข้อบรรยายดังนี้
1. หลักการและแนวคิดของการวิจัยปัญหาจากการปฏิบัติงาน ( การวิจัยสถาบัน )
2. แนวทางการทำวิจัย สำหรับการพัฒนางานห้องสมุด
3. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันและฝึกปฏิบัติ
4. พิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอ

คุณไขแสง พุฒชูชื่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คุณไขแสง พุฒชูชื่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิจัย ความสำคัญของการทำวิจัย
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาสังคม ในการวางนโยบายระดับชาติ อย่างเช่น ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถ่ายทอดประสบการณ์การงานทำวิจัยระดับสถาบันองค์กร

ช่วงบ่ายคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากร เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันอย่างใกล้ชิด


 ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด