13-17 ม.ค. 2555 : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

13-17 มกราคม 2555 คณะทำงานกิจกรรมพิเศษพร้อมกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมจัดทำโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนดอยสามหมื่น ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ถ่ายภาพและรายงานโดย :

Read more

26-29 เม.ย. 2553 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาชีพบรรณารักษ์สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การบริการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ”

26-29 เมษายน 2553 บรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดจากสาขาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้ง 20 สาขา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่อง การบริการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเสริมทักษะ ความสามารถในการให้บริการนักศึกษาทุกระดับชั้น ดังลำดับการอบรมหัวข้อหลักๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ ดังนี้

Read more

1 เม.ย. 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส 1 เม.ย. 2552 เวลา 9.30 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/คณะกรรมการ 5 ส ต้อนรับบุคลากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เวลา

Read more

1- 5 ก.ย. 2551 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library Fair : ตลาดนัดความรู้”

ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมออกร้านในงาน Library Fair : ตลาดนัดความรู้  วันที่ 1 – 5 ก.ย. 2551  ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more