13-17 ม.ค. 2555 : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

13-17 มกราคม 2555 คณะทำงานกิจกรรมพิเศษพร้อมกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมจัดทำโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนดอยสามหมื่น ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ