8 ธ.ค. 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 – 13.20 น. อาจารย์สง่า วงค์ไชย อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา CTH 3108 (ภูมิปัญญาทางภาษากับการสอน) นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 80 คน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “การสืบค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์”

Read more

27-28 เม.ย. 2554 โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

สำนักหอสมุดกลางได้ให้ความร่วมมือ กับคณะกรรมการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” ในวันที่ 27-28 เมษายน 2554 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และได้เชิญบุคลากรสำนักฯ 

Read more

21 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO

21 เมษายน 2554 ช่วงเช้า บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ผู้มีหน้าที่ช่วยในการสืบค้นเพื่อการค้นคว้าและวิจัยแก่ผู้ใช้บริการ เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO 3 ฐาน ได้แก่ 1. ACADEMIC SEARCH PREMIER 2. EDUCATION RESEARCH COMPLETE 3. COMPUTER & APPLIED

Read more

19 – 20 เม.ย. 2554 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท BookPromotion

19 – 20 เมษายน 2554 การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท BookPromotion บรรยายโดย จิรวัฒน์ พรหมพร และ ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์ ในวันที่ 19 เมษายน 2554 ได้แก่  ฐานข้อมูล  ProQuest Psychology, ฐานข้อมูล CJO,

Read more